Two­ja kan­ce­la­ria

nie­za­wod­ne wspar­cie praw­ne w każ­dej sytu­acji

W g2law sku­pia­my rad­ców praw­nych i adwo­ka­tów o naj­wyż­szych kwa­li­fi­ka­cjach. Sku­tecz­nie dora­dza­my, znaj­du­jąc dla naszych klien­tów opty­mal­ne roz­wią­za­nia. Łączy­my wie­dzę z obsza­rów naszych spe­cja­li­za­cji z boga­tym doświad­cze­niem i zaan­ga­żo­wa­niem, świad­cząc usłu­gi praw­ne naj­lep­szej jako­ści.

zaufaj nam

Słu­cha­my Cię uważ­nie. Mówi­my przy­stęp­nym języ­kiem. Do komu­ni­ka­cji wyko­rzy­stu­je­my Two­je ulu­bio­ne narzę­dzia. Gwa­ran­tu­je­my szyb­ki czas reak­cji i utrzy­ma­nie sta­łe­go kon­tak­tu.

Chce­my dostar­czyć Ci per­fek­cyj­ną usłu­gę. Skru­pu­lat­nie prze­strze­ga­my usta­lo­nych z Tobą zasad współ­pra­cy i ter­mi­nów. W nego­cja­cjach jeste­śmy sku­pie­ni, opa­no­wa­ni i wytrwa­li. W spo­rze zawsze sto­imy po Two­jej stro­nie, zapew­nia­jąc Ci naj­wyż­szy poziom repre­zen­ta­cji. Nasze doku­men­ty wyróż­nia dba­łość o jakość sło­wa i for­my.

Two­ją spra­wą zaj­mie się jeden wykwa­li­fi­ko­wa­ny praw­nik w peł­ni zaan­ga­żo­wa­ny w dostar­cze­nie Ci sku­tecz­nych, kom­plek­so­wych roz­wią­zań. Na bie­żą­co będzie Cię infor­mo­wać o moż­li­wych kie­run­kach dzia­łań i postę­pach prac. Zapew­ni Ci asy­stę w reali­za­cji zapla­no­wa­nych dzia­łań praw­nych. Swój czas pra­cy dosto­su­je do Two­ich potrzeb.

W g2law sto­su­je­my trans­pa­rent­ne i ela­stycz­ne zasa­dy ofer­to­wa­nia. Pła­cisz tyl­ko za real­nie wyko­na­ną i w peł­ni war­to­ścio­wą usłu­gę. Przy wyce­nie sto­su­je­my model godzi­no­wy i ryczał­to­wy, ale jeste­śmy otwar­ci rów­nież na nie­ty­po­we roz­wią­za­nia. Na począt­ku wspól­nie usta­la­my model wyna­gro­dze­nia zgod­ny z Two­imi ocze­ki­wa­nia­mi i uczci­wie reali­zu­je­my go w trak­cie współ­pra­cy.

nasi Klien­ci