pra­wo reklamy​​

Zabez­pie­cza­my praw­ne aspek­ty kam­pa­nii rekla­mo­wych. Udzie­la­my wspar­cia w zakre­sie two­rze­nia kam­pa­nii tele­wi­zyj­nych, radio­wych, inter­ne­to­wych, w tym reali­zo­wa­nych w social mediach oraz BTL. Wery­fi­ku­je­my komu­ni­ka­ty wysy­ła­ne bez­po­śred­nio do kon­su­men­tów (new­slet­te­ry, sms, e‑mail), ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem pod­staw praw­nych reali­za­cji kam­pa­nii, w tym praw do baz zewnętrz­nych. Zapew­nia­my zgod­ność z prze­pi­sa­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi w danym sek­to­rze oraz wytycz­ny­mi UOKiK‑u, innych orga­nów oraz nor­ma­mi soft law. Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w obsłu­dze kam­pa­nii rekla­mo­wych reali­zo­wa­nych przez duże pod­mio­ty oraz mniej­szych przed­się­bior­ców pozwa­la nam na pro­po­no­wa­nie roz­wią­zań wspie­ra­ją­cych kre­atyw­ne, inno­wa­cyj­ne pro­jek­ty.

Repre­zen­tu­je­my klien­tów w spo­rach kon­su­menc­kich, z zakre­su nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji oraz postę­po­wa­niach pro­wa­dzo­nych przez orga­ni­za­cje bran­żo­we, w tym KER.

Joan­na Gór­ska
rad­ca praw­ny