e‑commerce​

Wspie­ra­my e‑commerce począw­szy od momen­tu powsta­nia kon­cep­cji biz­ne­so­wej, skoń­czyw­szy na obsłu­dze praw­nej czyn­no­ści posprze­da­żo­wych. Przy­go­to­wu­je­my i dosto­so­wu­je­my do nowych regu­la­cji regu­la­mi­ny i inne doku­men­ty będą­ce pod­sta­wą funk­cjo­no­wa­nia por­ta­li inter­ne­to­wych, e- skle­pów i apli­ka­cji. Two­rzy­my tre­ści poli­tyk pry­wat­no­ści i cookies, tre­ści zgód mar­ke­tin­go­wych a tak­że opi­niu­je­my wszel­kie mate­ria­ły rekla­mo­we pod kątem zgod­no­ści z pra­wem kon­su­menc­kim, reko­men­da­cja­mi UOKiK‑u i prze­pi­sa­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi w Two­jej bran­ży.

Prze­pro­wa­dza­my kom­plek­so­we audy­ty zgod­no­ści, któ­rych wyni­kiem są prak­tycz­ne reko­men­da­cje opty­ma­li­zu­ją­ce i zabez­pie­cza­ją­ce Two­je pro­ce­sy sprze­da­żo­we i obsłu­go­we.

Nego­cju­je­my umo­wy z dostaw­ca­mi tre­ści, twór­ca­mi, dostaw­ca­mi plat­form inter­ne­to­wych oraz usług płat­ni­czych.

Wspie­ra­my w obsłu­dze pro­ce­su rekla­ma­cyj­ne­go, a tak­że wdro­że­niach zwią­za­nych z imple­men­ta­cją nowych prze­pi­sów, w tym dyrek­ty­wy Omni­bus.

Joan­na Gór­ska
rad­ca praw­ny