ven­tu­re capi­tal & pri­va­te equity​

Kom­plek­so­wo obsłu­gu­je­my pro­ce­sy inwe­sty­cyj­ne. Wspie­ra­my inwe­sto­rów (fun­du­sze ven­tu­re capi­tal, ASI, anio­ły biz­ne­su) w zakre­sie:

  • obsłu­gi na eta­pie przed­tran­sak­cyj­nym – usta­le­nie opty­mal­nej struk­tu­ry trans­ak­cji, prze­pro­wa­dze­nia due dili­gen­ce trans­ak­cji wraz z rapor­ta­mi iden­ty­fi­ku­ją­cy­mi ryzy­ka i reko­men­da­cja­mi dal­sze­go postę­po­wa­nia inwe­sto­rów,
  • two­rze­nia dedy­ko­wa­nych struk­tur inwe­sty­cyj­nych,
  • przy­go­to­wa­nia i nego­cjo­wa­nia doku­men­ta­cji inwe­sty­cyj­nej (m.in. Term she­etu, umo­wy inwe­sty­cyj­nej, umo­wy spół­ki lub sta­tu­tu, pro­to­ko­łów zgro­ma­dzeń),
  • nad­zo­ru nad prze­strze­ga­niem zało­żeń inwe­sty­cji oraz egze­kwo­wa­nie zobo­wią­zań wyni­ka­ją­cych z umo­wy inwe­sty­cyj­nej,
  • przy­go­to­wa­nia i bez­piecz­ne­go wdra­ża­nia pro­gra­mów moty­wa­cyj­nych (m.in. ESOP)
    przy­go­to­wa­nia umów ogra­ni­cza­ją­cych roz­po­rzą­dza­nie akcja­mi (lock-up),
    obsłu­gi wyj­ścia z inwe­sty­cji (exit).
Mag­da­le­na Toma­la
rad­ca praw­ny