pra­wo nieruchomości​

Wes­prze­my Cię w roz­wią­za­niu nawet naj­bar­dziej zawi­łych pro­ble­mów zwią­za­nych z nie­ru­cho­mo­ścia­mi. Nasze usłu­gi obej­mu­ją mię­dzy inny­mi doradz­two praw­ne w zakre­sie:

  • nabycia/zbycia nie­ru­cho­mo­ści — prze­pro­wa­dzi­my nego­cja­cje z dru­gą stro­ną trans­ak­cji, prze­ana­li­zu­je­my umo­wę dewe­lo­per­ską, zadba­my o skom­ple­to­wa­nie nie­zbęd­nej doku­men­ta­cji i przy­go­tu­je­my pro­fe­sjo­nal­ny pro­jekt aktu nota­rial­ne­go;
  • reali­za­cji inwe­sty­cji budow­la­nych — prze­pro­wa­dzi­my Cię krok po kro­ku przez pro­ce­du­rę uzy­ska­nia pozwo­le­nia na budo­wę lub uzgod­nie­nia warun­ków zabu­do­wy, usu­nie­my wszel­kie pro­ble­my, któ­re mogą sta­nąć na dro­dze do reali­za­cji inwe­sty­cji;
  • znie­sie­nia współ­wła­sno­ści — spra­wi­my, że współ­wła­sność nie­ru­cho­mo­ści zosta­nie znie­sio­na albo w dro­dze umo­wy albo za pomo­cą orze­cze­nia sądo­we­go;
  • zasie­dze­nia nie­ru­cho­mo­ści — dopro­wa­dzi­my do stwier­dze­nia zasie­dze­nia nie­ru­cho­mo­ści i tym samym, ure­gu­lu­je­my stan praw­ny Two­jej nie­ru­cho­mo­ści, będzie­my Cię repre­zen­to­wać w postę­po­wa­niu, w któ­rym oso­ba trze­cia żąda stwier­dze­nia zasie­dze­nia Two­jej nie­ru­cho­mo­ści;
  • postę­po­wań zwią­za­nych ze słu­żeb­no­ścia­mi: doło­ży­my wszel­kich sta­rań, aby usta­no­wić na rzecz Two­jej nie­ru­cho­mo­ści nie­zbęd­ne słu­żeb­no­ści albo dopro­wa­dzić do znie­sie­nia lub zmia­ny słu­żeb­no­ści zakłó­ca­ją­cej korzy­sta­nie z Two­jej nie­ru­cho­mo­ści.
Artur Wój­cik
rad­ca praw­ny