pra­wo zamó­wień publicznych​

Mamy wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w zakre­sie pra­wa zamó­wień publicz­nych zdo­by­te m.in. w ramach obsłu­gi wio­dą­cych pod­mio­tów z sek­to­ra ener­ge­tycz­ne­go i budow­la­ne­go. Zapew­nia­my kom­plek­so­we wspar­cie praw­ne wyko­naw­ców na każ­dym eta­pie postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go, w trak­cie wyko­ny­wa­nia kon­trak­tu oraz po jego zakoń­cze­niu. Poma­ga­my w przy­go­to­wa­niu ofer­ty i innych doku­men­tów skła­da­nych w ramach postę­po­wa­nia. Ana­li­zu­je­my doku­men­ta­cję zama­wia­ją­ce­go, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem wzo­ru umo­wy oraz sza­cu­je­my ryzy­ko zwią­za­ne z reali­za­cją zamó­wie­nia. Wspie­ra­my wyko­naw­ców w komu­ni­ka­cji z zama­wia­ją­cy­mi, w tym w zakre­sie wyja­śnie­nia ewen­tu­al­nych nie­ja­sno­ści w tre­ści SWZ. Dora­dza­my w zakre­sie sto­so­wa­nia środ­ków ochro­ny praw­nej, repre­zen­tu­je­my Klien­tów w postę­po­wa­niach przed Kra­jo­wą Izbą Odwo­ław­czą i Sądem Okrę­go­wym. Pro­wa­dzi­my szko­le­nia z pra­wa zamó­wień publicz­nych dosto­so­wa­ne do potrzeb Klien­ta.

Piotr Gowik​
rad­ca praw­ny
Artur Wój­cik
rad­ca praw­ny