pra­wo podat­ko­we

Naszym prio­ry­te­tem jest zapew­nie­nie Ci bez­pie­czeń­stwa podat­ko­we­go oraz efek­tyw­ne­go zarzą­dza­nia Two­imi spra­wa­mi podat­ko­wy­mi na każ­dym pozio­mie. Wes­prze­my Cię w zakre­sie:

  • bie­żą­cej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej,
  • restruk­tu­ry­za­cji dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w ramach poje­dyn­czych jed­no­stek oraz grup kapi­ta­ło­wych w celu opra­co­wa­nia efek­tyw­nych zasad opo­dat­ko­wa­nia,
  • pla­no­wa­nia podat­ko­we­go,
  • prze­glą­dów podat­ko­wych, w tym prze­glą­dów podat­ko­wych tupu due dili­gen­ce,
  • suk­ce­sji, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie dzia­łal­no­ści fun­da­cji rodzin­nych,
  • doradz­twa trans­ak­cyj­ne­go,
  • repre­zen­ta­cja w toku postę­po­wań podat­ko­wych,
  • ana­li­zy moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia, wdro­że­nia oraz korzy­sta­nia z zasad opo­dat­ko­wa­nia tzw. estoń­skim CIT,
  • moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z ulg oraz zwol­nień prze­wi­dzia­nych w prze­pi­sach podat­ko­wych (np. ulga B+R, IP Box, ulga na eks­pan­sje, itp.)