gamedev​

Gra­my z Wami. Rozu­mie­my język bran­żo­wy. Zna­my spe­cy­fi­kę trans­ak­cyj­ną game­dev. Przy­go­to­wa­li­śmy wie­le umów por­to­wa­nia gier na kon­so­le Nin­ten­do Switch, Xbox One i PS4 oraz plat­for­my wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści takie jak Ocu­lus, Vive­port. Mamy doświad­cze­nie w nego­cjo­wa­niu i wdra­ża­niu umów z wio­dą­cy­mi świa­to­wy­mi wydaw­ca­mi i dys­try­bu­to­ra­mi gier (Meta­bo­li SA, Valve Cor­po­ra­tion, 505 Games SPA). Potra­fi­my nale­ży­cie zabez­pie­czyć IP na eta­pie two­rze­nia gry, jej roz­wo­ju i wpro­wa­dze­nia do obro­tu. Dora­dza­my zarów­no małym stu­diom indie, jak i lide­rom game­dev. 

Sprawdź, co może­my dla Was zro­bić:

  • zabez­pie­czy­my pierw­sze roz­mo­wy z part­ne­ra­mi odpo­wied­nią NDA,
  • przy­go­tu­je­my i wyne­go­cju­je­my umo­wę inwe­sty­cyj­ną, do jej posta­no­wień dosto­su­je­my umo­wę spół­ki lub sta­tut,
  • stwo­rzy­my i wdro­ży­my pro­gra­my moty­wa­cyj­ne dla foun­de­rów i klu­czo­wych mene­dże­rów, (ESOP),
  • przy­go­tu­je­my umo­wy o pra­cę, B2B, zle­ce­nia i o dzie­ło, w opar­ciu o któ­re powsta­ją Wasze gry,
  • sku­tecz­nie zabez­pie­czy­my IP Waszych gier,
  • przy­go­tu­je­my umo­wy, wydaw­ni­cze, licen­cyj­ne por­to­wa­nia i dys­try­bu­cyj­ne,
  • zapew­ni­my bie­żą­cą obsłu­gę kor­po­ra­cyj­ną Waszej Spół­ki,
  • prze­kształ­ci­my Waszą spół­kę w spół­kę akcyj­ną,
  • dora­dzi­my przy prze­pro­wa­dza­niu publicz­nych ofert akcji (IPO i SPO) – (przy­go­tu­je­my memo­ran­dum infor­ma­cyj­ne, doku­ment ofer­to­wy, pro­spekt),
  • wpro­wa­dzi­my akcje do obro­tu na ryn­ku New­Con­nect lub regu­lo­wa­nym.
Mag­da­le­na Toma­la
rad­ca praw­ny