Przy­go­tuj się na imple­men­ta­cję prze­pi­sów dyrek­ty­wy NIS II

Do 17 paź­dzier­ni­ka 2024 r. pań­stwa człon­kow­skie mają czas na imple­men­ta­cję prze­pi­sów dyrek­ty­wy NIS II zmie­nia­ją­cej zasa­dy bez­pie­czeń­stwa w orga­ni­za­cjach — pod­mio­tach pra­wa pry­wat­ne­go oraz pod­mio­tach publicz­nych. Pol­ska wdro­ży przed­mio­to­we prze­pi­sy usta­wą o zmia­nie usta­wy o kra­jo­wym sys­te­mie bez­pie­czeń­stwa oraz nie­któ­rych innych ustaw, któ­rej pro­jekt został opu­bli­ko­wa­ny w kwiet­niu br.

Nowe zasa­dy cyber­bez­pie­czeń­stwa

Dyrek­ty­wa NIS II zmie­nia prze­pi­sy dyrek­ty­wy NIS, aktu doty­czą­ce­go bez­pie­czeń­stwa sie­ci i sys­te­mów infor­ma­tycz­nych. W porów­na­niu do dotych­cza­so­wej dyrek­ty­wy, nowe­li­za­cja roz­sze­rza kata­log pod­mio­tów obję­tych prze­pi­sa­mi.

Usta­wo­daw­ca euro­pej­ski wpro­wa­dza tak­że nowe upraw­nie­nia w zakre­sie egze­kwo­wa­nia regu­la­cji, w tym w szcze­gól­no­ści moż­li­wość nakła­da­nia wyso­kich kar pie­nięż­nych, sank­cji kar­nych oraz usta­na­wia dale­ko idą­cą odpo­wie­dzial­no­ści osób fizycz­nych kie­ru­ją­cych orga­ni­za­cją.

Nowa dyrek­ty­wa ma tak­że zapew­nić zgod­ność prze­pi­sów doty­czą­cych cyber­bez­pie­czeń­stwa z prze­pi­sa­mi sek­to­ro­wy­mi, m.in. z roz­po­rzą­dze­niem DORA, okre­śla­ją­cym zasa­dy zarzą­dza­nia ryzy­kiem i cyber­bez­pie­czeń­stwa pod­mio­tów finan­so­wych, a tak­że pod­mio­tów świad­czą­cych usłu­gi na ich rzecz.

NIS II znacz­nie zwięk­sza zakres dotych­cza­so­wych obo­wiąz­ków w zakre­sie sto­so­wa­nych stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa oraz spo­so­bu rapor­to­wa­nia wystą­pie­nia naru­szeń.

Tysią­ce pod­mio­tów obję­tych sto­so­wa­niem prze­pi­sów usta­wy wdra­ża­ją­cej prze­pi­sy NIS II zosta­nie obo­wią­za­nych do wpro­wa­dze­nia sys­te­mu zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem infor­ma­cji w pro­ce­sach świad­cze­nia usług. Kra­jo­wy sys­tem cyber­bez­pie­czeń­stwa ma bowiem za zada­nie chro­nić oby­wa­te­li, pod­mio­ty pry­wat­ne i insty­tu­cje publicz­ne.

Pod­mio­ty obo­wią­za­ne do sto­so­wa­nia prze­pi­sów NIS II

Zgod­nie z pro­jek­tem usta­wy imple­men­tu­ją­cej dyrek­ty­wę NIS II, zmia­nie ule­ga kata­log pod­mio­tów obo­wią­za­nych do sto­so­wa­nia prze­pi­sów usta­wy. Wyod­ręb­nio­no dwie gru­py pod­mio­tów:

pod­mio­ty waż­ne — m.in.:

 • dostaw­cy wyszu­ki­wa­rek inter­ne­to­wych lub inter­ne­to­wych plat­form han­dlo­wych,
 • dostaw­cy plat­form spo­łecz­no­ścio­wych,
 • orga­ni­za­cje badaw­cze,
 • przed­się­bior­stwa świad­czą­ce usłu­gi zbie­ra­nia, trans­por­tu lub prze­twa­rza­nia odpa­dów,

 

pod­mio­ty klu­czo­we — m.in.:

 • pod­mio­ty lecz­ni­cze,
 • pod­mio­ty pro­du­ku­ją­ce pod­sta­wo­we sub­stan­cje far­ma­ceu­tycz­ne i leki, hur­tow­nie far­ma­ceu­tycz­ne i apte­ki,
 • dostaw­cy punk­tu wymia­ny ruchu inter­ne­to­we­go,
 • reje­stry nazw domen naj­wyż­sze­go pozio­mu,
 • dostaw­cy usług chmu­ro­wych, usług ośrod­ka prze­twa­rza­nia danych,
 • dostaw­cy sie­ci prze­twa­rza­nia tre­ści,
 • pod­mio­ty świad­czą­ce usłu­gi reje­stra­cji nazw domen,
 • ban­ki, insty­tu­cje kre­dy­to­we.

Na grun­cie nowe­li­za­cji usta­wy o Kra­jo­wym Sys­te­mie Cyber­bez­pie­czeń­stwa, zarów­no pod­mio­ty klu­czo­we, jak i pod­mio­ty waż­ne, będą musia­ły same oce­nić pod­le­ga­nie prze­pi­som usta­wy oraz zare­je­stro­wać się w sys­te­mie.

Pod­sta­wo­we obo­wiąz­ki pod­mio­tów klu­czo­wych i waż­nych

Pod­mio­ty klu­czo­we i waż­ne będą zobo­wią­za­ne wpro­wa­dzić sys­tem zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem infor­ma­cji w pro­ce­sach zwią­za­nych ze świad­cze­niem usług przez te pod­mio­ty.

Do naj­istot­niej­szych obo­wiąz­ków pod­mio­tów obję­tych zakre­sem usta­wy nale­żą:

 • sto­so­wa­nie podej­ścia opar­te­go na ryzy­ku,
 • sto­so­wa­nie nowych zasad zgła­sza­nia incy­den­tów do jed­no­stek CSIRT,
 • prze­pro­wa­dza­nie audy­tów bez­pie­czeń­stwa co 2 lata,
 • korzy­sta­nie z sys­te­mu s 46, słu­żą­ce­go do zgła­sza­nia infor­ma­cji o incy­den­tach, zagro­że­niach i podat­no­ściach,
 • reali­zo­wa­nie pole­ceń zabez­pie­cza­ją­cych Mini­stra Cyfry­za­cji, sta­no­wią­cych reak­cję na incy­den­ty kry­tycz­ne.
Ter­mi­ny

Prze­pi­sy usta­wy o zmia­nie usta­wy o kra­jo­wym sys­te­mie bez­pie­czeń­stwa oraz nie­któ­rych innych ustaw mają obo­wią­zy­wać po mie­sią­cu od dnia ogło­sze­nia w Dzien­ni­ku Ustaw.

Nowe pod­mio­ty klu­czo­we i pod­mio­ty waż­ne będą musia­ły reali­zo­wać obo­wiąz­ki wyni­ka­ją­ce z w/w usta­wy w cią­gu 6 mie­się­cy od dnia speł­nie­nia prze­sła­nek uzna­nia za pod­miot klu­czo­wy lub waż­ny. Pod­mio­ty, któ­re na dzień wej­ścia w życie prze­pi­sów będą speł­niać okre­ślo­ne w nich prze­słan­ki, wdro­żą nowe obo­wiąz­ki w cią­gu 6 mie­się­cy od dnia wej­ścia w życie prze­pi­sów.

Joan­na Gór­ska, rad­ca praw­ny

udo­stęp­nij: