Wola konsumenta decydująca dla stwierdzenia nieważności umowy

Skorzystanie z systemu ochrony przed stosowaniem nieuczciwych postanowień tzw. „umów frankowych”, który na korzyść konsumenta wprowadza Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich („Dyrektywa”) nie jest obowiązkowe i zależy od woli konsumenta.

Polemika z argumentacją Millennium podnoszoną w odpowiedziach na pozwy frankowe

Główną linią obrony Banku Millennium S.A. („Millennium”) jest teza, że kredytobiorca frankowy od początku zaciągnięcia zobowiązania kredytowego ma możliwość spłacania go w walucie obcej. Wynika to zdaniem Millennium z § 8 ust. 4 regulaminu stanowiącego załącznik do umowy kredytowej („Regulamin”), o następującej treści: „W przypadku kredytu w walucie obcej Kredytobiorca może zastrzec w umowie kredytu, iż Bank będzie pobierał ratę spłaty z rachunku w walucie, do jakiej kredyt jest indeksowany, o ile ten rachunek jest dostępny w aktualnej, ofercie Banku”. Skoro zatem kredytobiorca spłaca swoje zobowiązanie w złotówkach z zastosowaniem przeliczenia na franki szwajcarskie po kursie z tabeli banku, to zgodnie z tą koncepcją, jest to „wyłącznie jego wina”.

Nadchodzi boom na crowdfunding?

Crowdfunding to forma pozyskania kapitału dla przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju. Przy braku własnego kapitału i problemach z uzyskaniem wsparcia bankowego, finansowanie społecznościowe jest dla start-upów atrakcyjną alternatywą na zdobycie środków na rozwój.