Nadchodzi boom na crowdfunding?

Od 10 listopada 2023 r. w Polsce pełne zastosowanie znalazły przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z 7.10.2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz.Urz. UE Nr L 347, z 20.10.2020 r.). Do polskiego porządku prawnego zostały one zaimplementowane ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

W wyniku tych  zmian legislacyjnych rynek crowdfundingu stał się regulowanym alternatywnym rynkiem finansowym.

Na jego  profesjonalizację wpłynęła przede wszystkim reglamentacja działalności platform crowdfundingu – obecnie na prowadzenie takiej platformy trzeba uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Uzyskanie takiej licencji nie jest ani proste ani tanie (max. 4.500 euro), dlatego legitymują się na tę chwilę jedynie trzy platformy: GPW Private Market, Finansowo.pl oraz Emiteo. Prowadzenie działalności finansowania społecznościowego bez pozwolenia zostało poddane surowym sankcjom karnym i finansowym (grzywna do 5 mln zł).

Na tym rola KNF w nowej rzeczywistości prawnej crowdfundingu się nie kończy – komisja prowadzi także bieżący nadzór nad działalnością platform crowdfundingu. Wiąże się to dla platform z dodatkowym obciążeniem finansowym – roczną opłatą, wynoszącą  nie więcej niż 0,5 proc. średniej wartości przychodów w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, ale nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro.

Nowe przepisy kładą również znaczny nacisk na wdrożenie na platformach crowdfundingu dodatkowych funkcjonalności stanowiących środki ochrony inwestorów w postaci ich klasyfikacji na inwestorów doświadczonych i niedoświadczonych oraz wprowadzenia dla tych drugich „ulgowych” zasad inwestowania.

Prowadzenie licencjonowanej przez KNF platformy crowdfundingu to nie tylko nowe obowiązki, ale również przywileje. Przede wszystkim otwiera się możliwość transgranicznego świadczenia usług finansowania społecznościowego na terenie całej Unii Europejskiej. Ponadto istotnie podniesiona została maksymalna wartość oferty publicznej akcji, która może być prowadzona poprzez crowdfunding inwestycyjny – do kwoty 5.000.000 euro w ramach oferty publicznej akcji (limit ofert za okres 12 miesięcy). Uproszczone wymogi oferowania zostały przy tym zachowane – taka oferta nie podlega pod reżim prospektowy.

Ciekawą nowością jest wprowadzenie możliwości prowadzenia przez platformy crowdfundingu inwestycyjnego tzw. tablicy ogłoszeń, na której inwestorzy mogą publikować ogłoszenia co do zamiaru kupna lub sprzedaży akcji spółek, które były pierwotnie oferowane na platformie. Rozwiązanie to ma zapewnić  inwestorom płynniejszy obrót papierami wartościowymi emitenta przed jego debiutem na rynku publicznym.

Z uwagi na omówioną profesjonalizację działalności rynku finansowania społecznościowego na poziomie regulacyjnym oraz nadchodzącą stabilizację na poziomie politycznym oraz gospodarczym, w najbliższych latach spodziewany jest dynamiczny rozwój crowdfundingu jako formy pozyskania kapitału dla przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju. Potencjał ten dostrzegła grupa kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych.

Trzeba jednak pamiętać, że przede wszystkim to powodzenie finansowanych projektów zagwarantuje tej formie pozyskiwania kapitału silną i trwałą pozycję na rynku inwestycyjnym.

Magdalena Tomala, radca prawny

udostępnij: