Przy­go­tuj się na imple­men­ta­cję prze­pi­sów dyrek­ty­wy NIS II

Sko­rzy­sta­nie z sys­te­mu ochro­ny przed sto­so­wa­niem nie­uczci­wych posta­no­wień tzw. „umów fran­ko­wych”, któ­ry na korzyść kon­su­men­ta wpro­wa­dza Dyrek­ty­wa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwiet­nia 1993 r. w spra­wie nie­uczci­wych warun­ków w umo­wach kon­su­menc­kich („Dyrek­ty­wa”) nie jest obo­wiąz­ko­we i zale­ży od woli kon­su­men­ta.