Klien­ci biz­ne­so­wi

Klien­ci biz­ne­so­wi

W g2law dora­dzi­my Ci na każ­dym eta­pie pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Sku­pia­my zróż­ni­co­wa­ne kom­pe­ten­cje pozy­ska­ne pod­czas wie­lo­let­niej obsłu­gi praw­nej przed­się­bior­ców. Dzię­ki temu jeste­śmy w sta­nie zapro­po­no­wać Ci opty­mal­ne i sku­tecz­ne roz­wią­za­nia.

Pra­cu­je­my w szcze­gól­no­ści dla firm z sek­to­rów: game­dev, bio­tech­no­lo­gii, nowo­cze­snych tech­no­lo­gii infor­ma­tycz­nych, tele­ko­mu­ni­ka­cji, ban­ko­wo­ści, usług płat­ni­czych, ubez­pie­czeń, e‑commerce, nie­ru­cho­mo­ści, edu­ka­cji i beau­ty.

Nie­za­wod­ne wspar­cie praw­ne w każ­dej sytuacji​

Radom

ul. Ska­ry­szew­ska 75 26–600 Radom

608 370 641

kancelaria@g2law.pl

War­sza­wa

ul. Puław­ska 145 02–715 War­sza­wa

608 370 641

kancelaria@g2law.pl