wer­sja doku­men­tu obo­wią­zu­ją­ca od dnia 24 czerw­ca 2024 r.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. W niniej­szym doku­men­cie opi­su­je­my zasa­dy, zgod­nie z któ­ry­mi prze­twa­rza­my infor­ma­cje na Twój temat, w tym dane oso­bo­we oraz pli­ki cookies (dalej jako: „Poli­ty­ka”).
 2. Współ­ad­mi­ni­stru­je­my Two­imi dany­mi oso­bo­wy­mi, jeśli odwie­dzasz naszą stro­nę dostęp­ną pod adre­sem: g2law.pl (dalej jako: „Ser­wis”), pro­fi­le g2law na Lin­ke­din, Face­bo­oku lub Insta­gra­mie, jeśli komu­ni­ku­jesz się z nami za ich pośred­nic­twem, a tak­że w przy­pad­ku, w któ­rym kon­tak­tu­jesz się z nami za pośred­nic­twem for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go, dostęp­ne­go w Ser­wi­sie.
 3. Nasze dane: Mag­da­le­na Toma­la, wyko­nu­ją­ca dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod nazwą Kan­ce­la­ria Rad­cy Praw­ne­go Mag­da­le­na Toma­la, oraz Joan­na Gór­ska, wyko­nu­ją­ca dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod nazwą Kan­ce­la­ria Rad­cy Praw­ne­go Joan­na Gór­ska, nasz adres: ul. Puław­ska 145, 02–715 War­sza­wa (dalej łącz­nie jako: „Współ­ad­mi­ni­stra­to­rzy” lub „My”).
 4. Jeśli masz pyta­nia doty­czą­ce tre­ści Poli­ty­ki lub spo­so­bu prze­twa­rza­nia Two­ich danych, skon­tak­tuj się z nami wysy­ła­jąc wia­do­mość na adres e‑mail: gorska@g2law.pl lub pisem­nie na adres: g2law, ul. Puław­ska 145, 02–715 War­sza­wa.
 5. Poda­nie Two­ich danych jest nie­zbęd­ne do korzy­sta­nia z Ser­wi­su, prze­sła­nia zapy­ta­nia za pośred­nic­twem for­mu­la­rza, pocz­ty e‑mail lub tele­fo­nicz­nie oraz do komu­ni­ko­wa­nia się z nami za pośred­nic­twem naszych pro­fi­li na Lin­ke­din, Face­bo­oku i Insta­gra­mie.
 6. Może­my prze­twa­rzać Two­je dane oso­bo­we w róż­nych celach, zakre­sie i na róż­nej pod­sta­wie praw­nej:
  1. korzy­sta­nie z Ser­wi­su:
   1. zakres danych: gdy odwie­dzasz Ser­wis prze­twa­rza­my dane doty­czą­ce Two­jej aktyw­no­ści w Ser­wi­sie, w tym dane doty­czą­ce oglą­da­nych przez Cie­bie pod­stron, dane doty­czą­ce sesji, Two­je­go urzą­dze­nia oraz sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go, prze­glą­dar­ki, loka­li­za­cji, adre­su IP oraz uni­kal­ne­go ID;
   2. pod­sta­wa praw­na: zapew­nie­nie pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia Ser­wi­su (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
 • okres prze­twa­rza­nia: dane oso­bo­we zebra­ne w powyż­szym celu prze­twa­rza­my przez okres 3 lat od dnia wizy­ty w Ser­wi­sie.
 1. obsłu­ga zapy­tań wysy­ła­nych za pośred­nic­twem for­mu­la­rza, pocz­ty e‑mail oraz tele­fo­nicz­nie:
  1. zakres danych: Two­je imię, nazwi­sko, numer tele­fo­nu lub adres e‑mail;
  2. pod­sta­wa praw­na: infor­mo­wa­nie o naszych usłu­gach, udzie­la­nie odpo­wie­dzi na zapy­ta­nia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • okres prze­twa­rza­nia: czas nie­zbęd­ny na udzie­le­nie odpo­wie­dzi na Two­je zapy­ta­nie.
 1. sta­ty­sty­ka korzy­sta­nia z funk­cjo­nal­no­ści Ser­wi­su, uła­twie­nie korzy­sta­nia z Ser­wi­su oraz zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa infor­ma­tycz­ne­go Ser­wi­su:
  1. zakres danych: prze­twa­rza­my dane oso­bo­we doty­czą­ce Two­jej aktyw­no­ści w Ser­wi­sie, takie jak: odwie­dza­ne pod­stro­ny oraz ilość spę­dza­ne­go na każ­dej z nich cza­su, dane doty­czą­ce Two­jej histo­rii wyszu­ki­wa­nia, Two­je­go adre­su IP, loka­li­za­cji, ID urzą­dze­nia oraz dane doty­czą­ce prze­glą­dar­ki oraz sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go;
  2. pod­sta­wa praw­na: Nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), pole­ga­ją­cy na uła­twie­niu korzy­sta­nia z usług świad­czo­nych dro­gą elek­tro­nicz­ną oraz na popra­wie funk­cjo­nal­no­ści tych usług, gene­ro­wa­niu sta­ty­styk pomoc­nych w admi­ni­stro­wa­niu Ser­wi­sem oraz zapew­nie­niu bez­pie­czeń­stwa infor­ma­tycz­ne­go Ser­wi­su;
 • okres prze­twa­rza­nia: będzie­my prze­twa­rzać Two­je dane oso­bo­we do cza­su uzna­nia przez nas za sku­tecz­ny zgło­szo­ne­go przez Cie­bie sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia Two­ich danych. Dane oso­bo­we użyt­kow­ni­ków zawar­te w pli­kach cookies prze­cho­wu­je­my przez czas odpo­wia­da­ją­cy cyklo­wi życia zapi­sa­nych na ich urzą­dze­niach pli­ków cookies.
 1. usta­le­nie, docho­dze­nie i obro­na przed rosz­cze­nia­mi:
  1. zakres danych: w celu usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny przed rosz­cze­nia­mi może­my prze­twa­rzać nie­zbęd­ne dane oso­bo­we poda­ne przez Cie­bie w Ser­wi­sie, takie jak: imię, nazwi­sko, dane doty­czą­ce spo­so­bu, w jaki korzy­stasz z naszych usług oraz zakre­su świad­czo­nych usług, a tak­że inne dane nie­zbęd­ne do udo­wod­nie­nia ist­nie­nia rosz­cze­nia, w tym roz­mia­rów ponie­sio­nej szko­dy;
  2. pod­sta­wa praw­na: nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), pole­ga­ją­cy na usta­le­niu, docho­dze­niu oraz obro­nie przed rosz­cze­nia­mi w postę­po­wa­niu przed sąda­mi i inny­mi orga­na­mi pań­stwo­wy­mi;
 • okres prze­twa­rza­nia: w tym celu będzie­my prze­twa­rzać Two­je dane oso­bo­we do cza­su przedaw­nie­nia rosz­czeń (naszych lub Two­ich), zgod­nie z ter­mi­na­mi wska­za­ny­mi w powszech­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach pra­wa.

 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH

 

 1. Part­ne­rzy: po zło­że­niu przez Cie­bie zapy­ta­nia ofer­to­we­go za pośred­nic­twem for­mu­la­rza może­my udo­stęp­niać naszym part­ne­rom Two­je dane w zakre­sie: imię, nazwi­sko, numer tele­fo­nu, lub adres e‑mail oraz treść zapy­ta­nia. Naszy­mi part­ne­ra­mi są praw­ni­cy i dorad­cy podat­ko­wi, któ­rzy uczest­ni­czą w świad­cze­niu przez nas usług praw­nych i doradz­twa podat­ko­we­go. Prze­ka­zu­je­my im Two­je dane oso­bo­we w zakre­sie, w jakim są nie­zbęd­ne do udzie­le­nia odpo­wie­dzi na skie­ro­wa­ne przez Cie­bie zapy­ta­nie ofer­to­we;
 2. Dostaw­cy usług: prze­ka­zu­je­my Two­je dane oso­bo­we dostaw­com usług, z któ­rych korzy­sta­my przy pro­wa­dze­niu Ser­wi­su. Świad­czą oni dla nas m.in. usłu­gę hostin­gu w chmu­rze obli­cze­nio­wej, dostar­cza­ją nam sys­te­my do mar­ke­tin­gu onli­ne, do ana­li­zy ruchu w Ser­wi­sie, do ana­li­zy sku­tecz­no­ści kam­pa­nii mar­ke­tin­go­wych;
 3. Orga­ny pań­stwo­we: udo­stęp­nia­my Two­je dane oso­bo­we, jeże­li zwró­cą się do nas o to upraw­nio­ne orga­ny pań­stwo­we, w szcze­gól­no­ści jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne pro­ku­ra­tu­ry, Poli­cja, Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów lub Pre­zes Urzę­du Komu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej.

 

PROFILOWANIE

 

 1. Prze­twa­rza­nie Two­ich danych nie jest opar­te na decy­zjach podej­mo­wa­nych auto­ma­tycz­nie (w tym na auto­ma­tycz­nym pro­fi­lo­wa­niu).

 

TWOJE PRAWA

 

 1. Pra­wo dostę­pu do Two­ich danych oso­bo­wych, uzy­ska­nia potwier­dze­nia, czy Two­je dane oso­bo­we są wyko­rzy­sty­wa­ne oraz do uzy­ska­nia ich kopii;
 2. Pra­wo do prze­no­sze­niadanych oso­bo­wych, któ­re nam dostarczyłaś/eś i prze­ka­za­nia ich Tobie lub inne­mu wska­za­ne­mu pomio­to­wi w powszech­nie uży­wa­nym, moż­li­wym do odczy­tu kom­pu­te­ro­we­go for­ma­cie;
 3. Pra­wo do spro­sto­wa­niaTwo­ich danych oso­bo­wych, gdy są nie­kom­plet­ne lub nie­pra­wi­dło­we;
 4. Pra­wo do usu­nię­ciaTwo­ich wszyst­kich lub nie­któ­rych danych oso­bo­wych;
 5. Pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­niaTwo­ich danych oso­bo­wych;
 6. Pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wuwobec prze­twa­rza­nia doko­ny­wa­ne­go w opar­ciu o nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res;
 7. Pra­wo do cof­nię­cia wyra­żo­nej zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w dowol­nym momen­cie – jeśli prze­twa­rza­nie odby­wa się w opar­ciu o zgo­dę. Cof­nię­cie zgo­dy pozo­sta­je jed­nak bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem wyko­rzy­sty­wa­nia danych na pod­sta­wie zgo­dy w okre­sie przed jej odwo­ła­niem.

 

Pamię­taj jed­nak, że nie zawsze będzie­my mogli speł­nić Two­ją proś­bę lub żąda­nie np. ze wzglę­du na obo­wią­zu­ją­ce nas prze­pi­sy pra­wa lub nie­speł­nie­nie prze­sła­nek do uzna­nia żąda­nia. Poin­for­mu­je­my Cię o pod­ję­tych dzia­ła­niach lub o powo­dach odmo­wy ich pod­ję­cia. Aby sko­rzy­stać z przy­słu­gu­ją­cych Ci praw, skon­tak­tuj się z nami w spo­sób opi­sa­ny w pkt. I. 4 powy­żej. Jeśli uwa­żasz, że prze­twa­rza­jąc dane oso­bo­we, dzia­ła­my nie­wła­ści­wie lub w spo­sób nie­zgod­ny z pra­wem, możesz wnieść skar­gę do orga­nu nad­zor­cze­go, powo­ła­ne­go do nad­zo­ro­wa­nia prze­strze­ga­nia prze­pi­sów z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych w Pol­sce, czy­li Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych (www.uodo.gov.pl).

 

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

 

Ponad­to, może­my prze­twa­rzać Two­je dane pozy­ska­ne za pośred­nic­twem mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Jeże­li odwie­dzasz nasze pro­fi­le (np. Face­bo­ok, Insta­gram, Lin­ke­dIn), w tym uczest­ni­czysz w róż­nych naszych akcjach orga­ni­zo­wa­nych w takich ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych, prze­twa­rza­my Two­je dane oso­bo­we pozy­ska­ne za pośred­nic­twem tych pro­fi­li, m.in. Two­je imię i nazwi­sko, nazwę użyt­kow­ni­ka, zdję­cie pro­fi­lo­we (ava­tar), infor­ma­cje zawar­te w Two­ich postach i komen­ta­rzach. Pod­sta­wą praw­ną takie­go prze­twa­rza­nia jest nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res — pozwa­la nam to na budo­wa­nie pozy­tyw­nych rela­cji z naszy­mi użyt­kow­ni­ka­mi lub użyt­kow­ni­ka­mi nie­za­lo­go­wa­ny­mi w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Dane w tym zakre­sie będzie­my prze­twa­rzać przez okres funk­cjo­no­wa­nia nasze­go pro­fi­lu lub do cza­su zgło­sze­nia Two­je­go sprze­ci­wu.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 

Nie prze­ka­zu­je­my Two­ich danych oso­bo­wych do Państw trze­cich w rozu­mie­niu prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych. Ozna­cza to, że nie prze­sy­ła­my ich poza teren Unii Euro­pej­skiej.

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

 

 1. Na Stro­nie wyko­rzy­stu­je­my pli­ki „cookie”.
 2. Pli­ki „cookie” to pli­ki tek­sto­we prze­sy­ła­ne przez stro­ny inter­ne­to­we na Two­je urzą­dze­nie koń­co­we, któ­re umoż­li­wia­ją jed­no­znacz­ne ziden­ty­fi­ko­wa­nie Two­jej prze­glą­dar­ki lub zacho­wa­nie infor­ma­cji o jej usta­wie­niach.
 3. Pli­ki cookies zawie­ra­ją nazwę witry­ny, z któ­rej pocho­dzą, ich czas prze­cho­wy­wa­nia na urzą­dze­niu koń­co­wym i spe­cjal­ny numer. Reje­stru­ją one w szcze­gól­no­ści takie dane jak: klik­nię­cia na Stro­nie, odwie­dzi­ny na Stro­nie (głów­nej i pod­stro­nach) czy też dane doty­czą­ce korzy­sta­nia z okre­ślo­nych usług na Stro­nie.
 4. Ponad­to, sto­su­je­my roz­wią­za­nia pozwa­la­ją­ce nam na roz­po­zna­wa­nie urzą­dzeń (w opar­ciu o ana­li­zę zebra­nych infor­ma­cji doty­czą­cych Two­je­go urzą­dze­nia), token użyt­kow­ni­ka oraz roz­wią­za­nia poma­ga­ją­ce nam okre­ślić, czy z danej prze­glą­dar­ki mia­ło już miej­sce logo­wa­nie do apli­ka­cji (poprzez nada­nie iden­ty­fi­ka­to­ra danym wyni­ka­ją­cym z uży­cia urzą­dze­nia).
 5. Wyko­rzy­stu­je­my je w nastę­pu­ją­cych celach: przy­go­to­wa­nia sta­ty­styk doty­czą­cych wyświe­tleń stron i pod­stron Stro­ny (ana­li­tycz­ne pli­ki cookies) — uży­wa­my pli­ków cookies naszych part­ne­rów (np. Google Ana­ly­tics) w celu licze­nia wizyt na Stro­nie, ich dłu­go­ści oraz okre­śle­nia, jakie funk­cjo­nal­no­ści Stro­ny lub jej czę­ści były naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­ne lub odwie­dza­ne. Zbie­ra­ne w ten spo­sób infor­ma­cje pozwa­la­ją nam ana­li­zo­wać wydaj­ność Stro­ny oraz okre­ślać kie­run­ki roz­wo­ju nowych funk­cjo­nal­no­ści i usług, dosto­so­wać Stro­nę do Two­ich potrzeb, a tak­że- na pod­sta­wie udzie­lo­nych zgód lub na innej pod­sta­wie praw­nej, w celu dosto­so­wa­nia rekla­my na Stro­nie lub innych stro­nach inter­ne­to­wych.
 6. Na naszej Stro­nie wyko­rzy­stu­je­my pli­ki cookies pod­mio­tów trze­cich, m.in. Youtu­be, World­press i Google, w celu kie­ro­wa­nia do Cie­bie dosto­so­wa­nych reklam. Każ­dy z dostaw­ców zewnętrz­nych okre­śla zasa­dy sto­so­wa­nych pli­ków cookie w swo­jej poli­ty­ce pry­wat­no­ści. Opis spo­so­bu korzy­sta­nia z danych zebra­nych na stro­nach inter­ne­to­wych i w apli­ka­cjach przez Google Ana­ly­tics dostęp­ny jest tu: https://www.google.com/policies/privacy/partners .
 7. Infor­ma­cje, któ­re pomo­gą Ci zarzą­dzić usta­wie­nia­mi pli­ków cookies znaj­dziesz m.in. tu: Your Onli­ne Cho­ices | EDAA.

 

WYRAŻANIE I COFANIE ZGODY NA COOKIES

 

 1. Prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa bar­dzo czę­sto domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym. Możesz jed­nak sam skon­fi­gu­ro­wać prze­glą­dar­kę inter­ne­to­wą w taki spo­sób, aby pli­ki cookies nie były zapi­sy­wa­ne na Two­im urzą­dze­niu (może to doty­czyć albo wszyst­kich pli­ków cookies, albo pli­ków cookies stron trze­cich), a tak­że usu­nąć pli­ki cookies, któ­re już zosta­ły zapi­sa­ne.
 2. W pasku menu prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej w sek­cji „ Pomoc” moż­na zna­leźć infor­ma­cje, jak odrzu­cić zapi­sy­wa­nie nowych pli­ków cookies, jak usu­nąć dotych­czas zapi­sa­ne pli­ki cookies, jak żądać powia­da­mia­nia o zapi­sa­niu nowe­go pli­ku cookies oraz jak zablo­ko­wać dzia­ła­nie pli­ków cookies.
 3. Poni­żej znaj­du­ją się lin­ki do infor­ma­cji o usta­wie­niach cookies, w tym infor­ma­cji o tym usu­wać cookies w naj­po­pu­lar­niej­szych prze­glą­dar­kach inter­ne­to­wych:

 

ZMIANY POLITYKI

 

 1. Poli­ty­ka obo­wią­zu­je od dnia 24 czerw­ca 2024 r.
 2. Może­my aktu­ali­zo­wać niniej­szą Poli­ty­kę. Infor­ma­cje o istot­nych zmia­nach zamie­ści­my w Ser­wi­sie oraz w tre­ści Poli­ty­ki.
 3. Wpro­wa­dzo­ne zmia­ny wcho­dzą w życie w dniu publi­ka­cji Poli­ty­ki w Ser­wi­sie.