tel. 502 211 647

e‑mail:

Agniesz­ka Męczyń­ska

adwo­kat

Mam kil­ku­na­sto­let­nie doświad­cze­nie w obsłu­dze pod­mio­tów gospo­dar­czych. Spe­cja­li­zu­ję się w pra­wie cywil­nym, pra­wie pra­cy oraz pra­wie spół­ek han­dlo­wych. Zaj­mu­ję się bie­żą­cym doradz­twem w zakre­sie sze­ro­ko rozu­mia­nej obsłu­gi kor­po­ra­cyj­nej, w tym spół­ek gieł­do­wych. Świad­czę usłu­gi w zakre­sie nego­cja­cji i spo­rzą­dza­nia umów han­dlo­wych. Poma­gam w kwe­stiach zwią­za­nych z pra­wa­mi autor­ski­mi, zna­ka­mi towa­ro­wy­mi i inny­mi aspek­ta­mi pra­wa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej. Dora­dzam pra­co­daw­com w kwe­stiach zwią­za­nych z umo­wa­mi o pra­cę, mob­bin­giem i inny­mi pro­ble­ma­mi zwią­za­ny­mi z pra­wem pra­cy.

Jestem absol­went­ką Wydzia­łu Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go i Szko­ły Praw Wła­sno­ści Inte­lek­tu­al­nej pro­wa­dzo­nej przez Cen­trum Praw Wła­sno­ści Inte­lek­tu­al­nej im. H. Gro­cju­sza.

Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­łam w dzia­łach praw­nych spół­ek gieł­do­wych.